rating
محاسبه گر آنلاین امتیازات
ارسال پیام سریع
ارسال پیام سریع
Phone White ۰۲۱-۸۸۵۴۵۳۲۴
فا | En |
۰۲۱-۸۸۵۴۵۳۲۴

صفحه اصلی ویزای آخرین فرد بازمانده

ویزای آخرین فرد بازمانده

ویزای آخرین فرد بازمانده یا Remaining Relative visa ویزایی با اقامت دائم میباشد و فقط افرادی که خودشان و یا همسرشان دارای بستگان درجه یک در استرالیا میباشند (به شرط آنکه وابستگان درجه اول دیگری در سایر کشورها نداشته باشند )واجد شرایط دریافت این ویزا هستند. متقاضی در زمان ارائه درخواست و در طول پروسه بابت این ویزا میبایست خارج از استرالیا باشد.

ویزای آخرین فرد بازمانده

-منظور از بستگان درجه اول پدر، مادر، پدر خوانده، مادر خوانده، برادر، خواهر ، برادر خوانده ، خواهر خوانده، فرزند و فرزند خوانده میباشد.

- فرزندانی که از لحاظ مالی و ... به متقاضی وابسته میباشند نمیتوانند برای وی این درخواست را بدهند.

-بستگان درجه اول شخص میبایست شهروند استرالیا بوده و یا اقامت دائم استرالیا داشته باشند.

- شخصی که این ویزا را دریافت میکند نمیتواند اسپانسر شخص دیگری که قصد دارد با این ویزا اقدام نماید، شود.

- انجام آزمایشات پزشکی برای متقاضیان این ویزا الزامی است.