ارسال پیام سریع
ارسال پیام سریع
Phone White ۰۲۱-۸۸۵۴۵۳۲۴-۶
فا | En |

صفحه اصلی دانشگاه های استرالیا تعداد دانشگاه های استرالیا

تعداد دانشگاه های استرالیا

استرالیا دارای 42 دانشگاه میباشد که به تفکیک هر ایالت عبارتند از:

  • ایالت ACT: دارای 2 دانشگاه
  • ایالت NSW: دارای 12 دانشگاه
  • ایالت NT: دارای 1 دانشگاه
  • ایالت QLD: دارای 8 دانشگاه
  • ایالت SA: دارای 3 دانشگاه
  • ایالت TA: دارای 1 دانشگاه
  • ایالت VIC: دارای 8 دانشگاه
  • ایالت WA: دارای 5 دانشگاه

دو دانشگاه خصوصی که عبارتند از: (Bond – Notre Dame) 

بیشتر دانشگاههای استرالیا در خارج از کشور دارای شعبه هستند.

7000 توافق نامه همکاری بین دانشگاههای استرالیا با بقیه دانشگاههای دنیا وجود دارد.

سه هدف اصلی دانشگاهها در استرالیا:

1- جمع آوری دانش

2- انتقال دانش

3- تولید دانش